je ziet

Hâld my

Hâld my As de mar yn’e moarntiid Ik sil it fiele Asto by my bist Draach my As in liuw har lytsen In kroandûker har pyken Alsjeblieft, bin der foar my Sis my Ik leau dat wy dreamen Myn leave,

/ No comments

Hâld my

Hâld my As de mar yn’e moarntiid Ik sil it fiele Asto by my bist Draach my As in liuw har lytsen In kroandûker har pyken Alsjeblieft, bin der foar my Sis my Ik leau dat wy dreamen Myn leave,

/ No comments

Simen leave

Ik heb je geschreven ~ de flessenpost breng ik naar onze geboortestad. Wie weet, lopen we elkaar nog tegen het lijf die dag.

/ No comments

Simen leave

Ik heb je geschreven ~ de flessenpost breng ik naar onze geboortestad. Wie weet, lopen we elkaar nog tegen het lijf die dag.

/ No comments